👩🏫 ติดต่ออาจารย์ผู้สอนที่ 


                                
                                คณะบริหารธุรกิจ
                                มหาวิทยาลัยธนบุรี
ใช้เวลาในการสอบ ไม่กำจัดจำนวนครั้งครับ
008002 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต คะแนนเต็ม 100 คะแนน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสงค์ อุทัย